Bonsai Ten Eda Uchi Kai 2016

Mar 10, 2016

Luis Vallejo Bonsai Museum takes part in the Bonsai Ten Eda Uchi Kaiha Exhibition with some works.
5&6 November, 2016.

Flyer